Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Inzet Innovatie / JobXS B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Inzet Innovatie / JobXS B.V. (“JobXS”) gevestigd aan de Luitenant Generaal van Heutszlaan 4, zoals gepubliceerd op www.jobxs.nl, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53084691 (“Algemene Voorwaarden”).

1. Definities

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de navolgende betekenis:
Database: de database van JobXS waarin de Profielen zijn opgenomen;
Deelovereenkomst: de onder de voorwaarden van de Overeenkomst afgesloten deelovereenkomst waarin de voorwaarden staan vermeld die van toepassing zijn op specifieke werkzaamheden die het Lid voor een Opdrachtgever zal gaan verrichten;
Diensten: JobXS is het online platform voor professionele coaching. Het biedt alle tools om op maat cliënten te begeleiden in hun vraagstuk. JobXS geeft actueel inzicht in alle vacatures van Nederland en combineert dit met een aanbod van (loopbaan)begeleidingsinstrumenten, -oefeningen en e-coaching.
Het Lid: de rechtspersoon die door middel van Registratie zijn Profiel heeft laten opnemen in de Database en akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden;
Gegevens: de gegevens die het Lid op de Website invult of op andere op door JobXS aangegeven wijze aan JobXS worden verstrekt;
Opdrachtgever: een persoon of bedrijf dat een Lid opdracht geeft voor het laten verrichten van bepaalde werkzaamheden bijeengebracht door de diensten van JobXS;
Overeenkomst: de Overeenkomst is tussen JobXS en het Lid waarop deze algemene voorwaarden van toepassing betreffende de afname van Diensten.
Privacy & Cookie beleid: het privacy & cookie beleid zoals opgenomen op de Website; Disclaimer: de disclaimer zoals opgenomen op de Website;
Profielen: het profiel van het Lid zoals opgenomen in de Database dat bestaat uit (een deel van) de daartoe aan JobXS verstrekte Gegevens;
Registratie: het door het Lid aan JobXS verstrekken van zijn Gegevens opdat deze als Profiel in de Database worden opgenomen en de Diensten kunnen worden verricht. Alle Leden en Opdrachtgevers kunnen zich voor JobXS registreren. Kinderen onder de 16 jaar kunnen zich enkel met toestemming van hun ouders of voogd registreren. Na registratie ontvangt u van ons per e-mail een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord. Hiermee verkrijgt u toegang tot de beveiligde omgeving van JobXS en daaraan gerelateerde (toekomstige) applicaties en diensten. Deze gegevens dient u vertrouwelijk te bewaren. Wanneer u misbruik van uw account vermoedt verzoeken wij u om ons direct te waarschuwen. Indien wij misbruik van ons systeem of van uw account vermoeden wordt u door ons gewaarschuwd.
Lidmaatschap: Door registratie bent u voor bepaalde tijd geabonneerd op JobXS voor de door u aangegeven periode. Het lidmaatschap is automatisch beëindigd na afloop van de overeengekomen periode.
Betalingen: U gaat er mee akkoord om voor het doen van betalingen voor via JobXS aangeboden of afgenomen producten of diensten, het (online) betalingssysteem te gebruiken van de maatschappij die het betalingsverkeer van JobXS verzorgt, onder toepassing van diens algemene voorwaarden. De licentiekosten worden automatisch geïncasseerd. e.e.a. incl. BTW. Op grond van uw fiscale gegevens en de geldende wetgeving zullen wij zo nodig verschuldigde BTW in rekening brengen.
Website: de website www.jobxs.nl die worden beheerd door JobXS.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gehele Registratieproces, de Registratie en op de Diensten. Door Registratie en/of door gebruik te maken van de Diensten, accepteert het Lid of Opdrachtgever alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, alsmede het Privacy & cookie beleid.

3. Profiel en gebruik Diensten

3.1. Wanneer het Lid gegevens verstrekt aan JobXS, dan stemt hij er door het verstrekken van de gegevens mee in dat hij uitsluitend juiste, actuele en volledige gegevens verstrekt. Het Lid verplicht zich wijzigingen in het Profiel tijdig door te voeren.
3.2. De beslissing om bij Registratie bepaalde Gegevens te verstrekken is geheel vrijwillig doch het niet verstrekken van bepaalde Gegevens kan ertoe leiden dat niet tot het aanmaken van een Profiel wordt overgegaan en/of de Diensten niet naar behoren functioneren. Het plaatsen van een foto in het Profiel door het Lid is geheel vrijwillig en is geen voorwaarde in het Registratieproces.
3.3. JobXS behoudt zich het recht voor om zonder nadere toelichting geen Profiel van het Lid aan te maken, hem toegang tot de Diensten te weigeren of geen Overeenkomst met het Lid te sluiten.
3.4. Het Lid zal derden geen toegang tot de Diensten verlenen en daartoe alle passende veiligheidsmaatregelen nemen, waaronder begrepen dat het Lid zijn inloggegevens die hem toegang geven tot de Diensten geheim zal houden en hij de toegang tot zijn computer door derden zal beperken. Indien een derde mogelijk toegang heeft verkregen tot voornoemde inloggegevens dient het Lid JobXS daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
3.5. Het Lid verleent JobXS een onherroepelijk wereldwijd recht en licentie (met het recht op het verlenen van sub licenties via meerdere lagen) om de Gegevens te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden en aan te passen om er afgeleide rechten van te vervaardigen. Elke hiervoor vermelde handeling zal echter in overeenstemming zijn met het Privacy & cookiebeleid.
3.6. De Registratie is voor onbepaalde tijd en wordt verlengd met telkens 1 maand. Het Lid kan de overeenkomst ook beëindigen door middel van een daartoe strekkende e-mail aan info@jobxs.nl. De Registratie eindigt vijf werkdagen na ontvangst van deze e-mail. In het geval een of meerdere Deelovereenkomsten nog van kracht zijn op het moment dat de Registratie zou eindigen als in de vorige zin bepaald, wordt de termijn van vijf werkdagen verlengd tot de dag waarop de laatste Deelovereenkomst eindigt. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven gedurende deze termijn onverkort van toepassing op het Lid.
3.7. Het Lid dient te beseffen dat het verstrekken van Gegevens via het internet wellicht niet veilig is, en dit in overweging nemen indien hij de Gegevens aan JobXS verstrekt.

4. Rechten en verplichtingen van het Lid

4.1. Het lid garandeert dat hij tijdens de Registratie en gebruikmaking van de Diensten geen inbreuk maakt op enige wet en regelgeving.
4.2. Het lid kan suggesties voor verbetering van de Diensten te allen tijde doorgeven aan JobXS via de Website. JobXS mag dergelijke suggesties overnemen en de Diensten aanpassen zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan het Lid maar JobXS is niet verplicht die suggesties noch enige andere aanwijzingen ten aanzien van de verlening van de Diensten op te volgen.
4.3. Het Lid dient gebreken in de Diensten onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte is of redelijkerwijs had moeten zijn te melden aan JobXS, bij gebreke waarvan hij zich niet meer op het gebrek kan beroepen.

5. Gedragsregels

5.1. Het Lid zal zich tijdens het gebruik van de Diensten fatsoenlijk gedragen en zal onder geen beding via de Website of op met de Dienst verband houdende wijze:
5.1.1. virussen of besmettende programmatuur verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken;
5.1.2. bij het aanmaken van het Profiel gegevens die vals, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, aanstootgevend, intimiderend of bedreigend zijn verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken;
5.1.3. informatie die in strijd is met de wet of die inbreuk maakt op of een wederrechtelijke toe-eigening inhoudt van een octrooi, merk, identiteitsrecht, bedrijfsgeheim, publiciteitsrecht, privacy recht, auteursrecht, of ander intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van derden verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken;
5.1.4.  inbreuk maken op rechten van anderen, waaronder het recht op privacy;
5.1.5.  persoonlijke reclame, junkmail, spam of kettingbrieven verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken of anderszins handelen in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving;
5.1.6.  een gedraging verrichten die andere internetgebruikers kan hinderen, die het functioneren van Website in gevaar kan brengen of die de op of via de Website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

6. Naleving, opschorting en beëindiging van de Diensten

6.1. JobXS behoudt zich het recht voor om de Diensten of enig deel daarvan te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving aan het lid of aan derden.
6.2. Wanneer het Lid naar oordeel van JobXS niet op redelijke wijze gebruik maakt van de Diensten, dan behoudt JobXS zich het recht voor zijn Profiel te verwijderen en de Diensten te staken, zonder kennisgeving daarvan te doen aan het Lid.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. JobXS behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via de Website of Diensten aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafische materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de Website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op enigerlei andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JobXS! of toestemming van de rechthebbende. Het lid mag informatie op de Website alleen downloaden en afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.
7.2. Het Lid erkent en verbindt zich bij deze om geen inbreuk te zullen maken op merken, geregistreerd of niet, noch op handelsnamen, modellen of andere intellectuele eigendomsrechten die aan JobXS of aan haar gelieerde ondernemingen toebehoren en/of die aan het Lid ter beschikking worden gesteld.

8. Geen garantie, beperking aansprakelijkheid

8.1. JobXS biedt geen enkele garantie dat na Registratie een Overeenkomst tot stand zal komen. JobXS geeft ook overigens geen enkele garantie over de resultaten die het Lid door middel van de Diensten behaalt.
8.2. Het gebruik van de Website is geheel voor eigen rekening en risico van het Lid. JobXS garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. JobXS is niet verantwoordelijk voor Profielen en het handelen of nalaten van het lid.
8.3. Hoewel JobXS tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt JobXS expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
8.4. JobXS geeft geen enkele garantie voor wat betreft de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van de Diensten. De Diensten kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud of storing van computerapparatuur of anderszins.
8.5. JobXS is niet aansprakelijk voor enige schade van het Lid, ongeacht de grondslag daarvan, die op enigerlei wijze voortvloeit uit:
8.5.1.  Overeenkomsten die wel of juist niet tot stand komen;
8.5.2.  de Diensten;
8.5.3.  defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website of Diensten;
8.5.4.  de informatie die op of via de Website of Diensten wordt aangeboden;
8.5.5.  de werking, het niet beschikbaar zijn of het gebruik van de Website;
8.5.6.  misbruik van de Website;
8.5.7.  verlies van gegevens;
8.5.8.  aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website of de Diensten.
8.6. In geen geval is JobXS aansprakelijk voor enige indirecte, vermogens of aanvullende schade, waaronder in ieder geval begrepen winstderving of verlies van beschikbare arbeidstijd, ongeacht de grondslag, elke aansprakelijkheid is voorts beperkt tot een bedrag van EUR 10.000 (tien duizend euro).
8.7. JobXS is niet aansprakelijk voor enige schade van het Lid die ontstaat als gevolg van enige oorzaak die in redelijkheid buiten de invloedsfeer van JobXS valt, daaronder in ieder geval begrepen: onvolledigheid, verminking, misverstanden, vertragingen of storing bij het verzenden van gegevens of communicatie, het onleesbaar worden van gegevens, verlies daarvan tijdens verzending of het verkeerd doorgeven daarvan als gevolg van enigerlei oorzaak en onjuist of onbevoegd gebruik van de Website door het Lid of door derden.
8.8. De uitsluiting van aansprakelijkheid als hiervoor bepaald onder artikel 8.5 tot en met 8.7 strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en toeleveranciers van JobXS, maar is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JobXS of haar senior leidinggevend personeel.
8.9. De wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen van het Lid wordt verkort tot een jaar (12 maanden).

9. Beleid voor linken

9.1. Wanneer het Lid, op welke plaats dan ook, een link plaatst naar de Website, dan garandeert het Lid dat dit geen schade toebrengt aan JobXS, dan wel afbreuk doet aan de goodwill die in verband gebracht wordt met namen en/of intellectueel eigendom van JobXS. Het Lid zal de Website niet linken aan een website die onwettig, beledigend of onfatsoenlijk is. JobXS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een link naar de Website te beëindigen.
9.2. Wanneer JobXS hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat JobXS de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico van het Lid. JobXS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door JobXS niet geverifieerd.

10. Geheimhouding

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij, tenzij:
10.1.1. deze gegevens algemeen bekend zijn of bekend zijn geworden;
10.1.2. openbaarmaking van deze gegevens noodzakelijk is voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie verstrekt is;
10.1.3. een der partijen verplicht is op grond van een wettelijk bevel of wettelijke verplichting deze gegevens openbaar te maken.
10.2.  Het Lid geeft bij voorbaat toestemming voor het verstrekken van zijn vertrouwelijke informatie en alle Gegevens aan:
10.2.1. een of meer aan JobXS gelieerde ondernemingen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Gelieerde Ondernemingen waarbij de technische verwerking van gegevens is ondergebracht en gecentraliseerd;
10.2.2. een of meer van de professionele medewerkers van JobXS;
10.2.3. derden, voor zover deze betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten.

11. Overdracht rechten en verplichtingen

11.1. Het Lid is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JobXS enige rechten of verplichtingen onder de Registratie over te dragen.
11.2. JobXS heeft het recht om zonder toestemming van het Lid een of meer van haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een of meer aan haar gelieerde ondernemingen.

12. Werking van de Algemene Voorwaarden

12.1. Van de Algemene Voorwaarden van JobXS afwijkende bedingen (of aanvullende bedingen) gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen het Lid en (een bevoegde vertegenwoordiger van) JobXS.
12.2. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden (en de eventuele nader overeengekomen bedingen).
12.3. Indien, en voor zover, op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan door JobXS, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodanig dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
12.4.  JobXS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Een wijziging zal jegens het Lid gelden vanaf het moment van publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de Website.

13. Geschillenregeling

13.1.  Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2.  Ten aanzien van een geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting de Rechtbank te Utrecht bevoegd.

14. Informatie

14.1. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over onze Diensten of deze Algemene voorwaarden, kan er contact worden opgenomen via info@jobxs.nl of middels een schrijven aan Kerkenbos 1234B, 6546 BE Nijmegen.